กิจกรรม CSR

     บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีการดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อ่านต่อ.....